СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Предоставяне на качествена професионална подготовка на студентите от специалност “Психология” от ПУ “Паисий Хилендарски”, чрез използване на набор от психологически инструментариум в реална работна среда.

2. Улесняване на прехода университет – бъдеща успешна реализация на пазара на труда, чрез повишаване на професионалната конкурентоспособност на студентите от специалност “Психология”.

3. Изграждане на стабилни партньорски взаимоотношения между катедра Педагогика и психология” на ПУ “Паисий Хилендарски”, Гимназия с хуманитарен профил “Св.Св. Кирил и Методий” – Пловдив и Професионална гимназия по механотехника “Проф. Цветан Лазаров” – Пловдив.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048