РЕЗУЛТАТИ

Р Е З У Л Т А Т И

  от проект BG051PO001-3.3.03.48
Практически занимания в реална работна реда за
студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА СА ОТРАЗЕНИ В:

І. ИНДИКАТОРИ:

Количествени индикатори:

 • Брой часове практика 240 х 60 човека = 13 680 часа общо.
 • Брой студенти представители на целевата група, включени в проекта – 57 студента.
 • Сформиран екип за управление – 6 човека.
 • Разработени правила за работа на екипа – 1 брой.
 • Разработена учебна програма – 1 брой.
 • Индивидуални планове – 60 броя.
 • Проведено встъпително обучение – 30 часа.
 • Закупен психологически инструментариум – 22 броя.
 • Проведени пресконференции – 2 бр.
 • Поставени информационни табели – 3 броя.
 • Разлепени плакати – 20 броя.
 • Подготвени и раздадени брошури – 1000 броя.
 • Действащ web – сайт за проекта – 1 брой.
 • Подготвени и разпространени презентационни материали – 250 броя.
 • Представени и защитени портфолия от студенти - 57 броя.
 • Връчени сертификати за завършен стаж – 57  броя.
 • Публикации в електронни и печатни медии, в това число  и в университетския вестник – повече от 10 броя.
 • Публикации в специализирани издания – 2 сборника с научни стати от студенти и преподаватели, участвали в проекта по 60 броя всеки
 • Изготвени периодични отчети и изготвен 1 брой финален отчет.

Качествени индикатори:

 • Студенти запознати с практическото приложение на психологически инструменти, намиращи приложение в работата на училищните психолози и педагогически съветници – 60 бр.
 • Успешно преминали професионална подготовка студенти с усъвършенствани качества в реална работна среда – 57 човека.
 • Повишена професионална компетентност и възможност за по-пълноценна адаптация към свободния трудов пазар – 57 човека
 • Установени трайни партньорски взаимоотношения между 3 обучителни институции.
 • Добро управление на проекта: Проведени редовни срещи на екипа по проекта; Проведени редовни срещи на партньорите по проекта; Редовна комуникация и обмен на информация; Събрана информация за мониторинг; Навременни промени в дейностите и плана на проекта; Добре подредена и достъпна техническа и финансова документация.
 • Привлечени широк кръг от заинтересовани лица.
 • Популяризиране на работата с деца с оглед грижа за тяхното душевно здраве и цялостно развитие;
 • Създадена добра практика за провеждане на практически занимания на студенти.

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА ДОПРИНЕСЕ ЗА:

 1. Придобиване на практически познания за работа с психологически инструменти, което ще подпомогне бъдещата професионална реализация на студентите.
 2. Повишаване на професионалната конкурентоспособност и реализация на трудовия пазар.
 3. Създаване на професионални навици.
 4. Затвърдяване на практическите психологически компетентности.

 

ІІІ. МУЛТИПЛИЦИРАЩ ЕФЕКТ И ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

 1. Проясняване професионалната ориентация на студентите към бъдеща работа;
 2. Ориентиране към следващи нива на образователната система: магистратура, докторантура;
 3. Натрупаните практически познания и подготвените портфолия могат лесно да се превърнат в основа за подготовка на дипломните работи на студентите;
 4. Натрупаният опит и резултатите от проекта допринесоха за обогатяване и промени в учебната програма по психология във ВО;
 5. Преосмисляне на отношенията със структурите, в които се реализират практики.
 6. Осмисляне по-добре на собствените нагласи и ценности за практикуването на професията училищен психолог;
 7. Засилване мотивацията на студентите към научно изследователска работа;
 8. Познанията за работа с различните инструменти ще могат да се прилагат в конкретни изследвания за в бъдеще;
 9. Придобитите умения ще позволят и стимулират бъдещото включване на студентите в различни изследвания;
 10. Насърчаване и стимулиране бъдещо  участие в проекти;
 11. Повишаване на професионална увереност, чрез което ще се ограничи стреса от неопитността;
 12. Създаване на академична база от психологични инструменти, които ще помагат на бъдещите студенти психолози.

 

ІV. ФИНАНСОВА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 1. Установяване на трайни партньорски взаимоотношения между ВО, П1 и П2.
 2. Периодично провеждане на подобен род практики и след приключването на проекта.
 3. Посредством разработване на проекти по различни донорски програми,  финансиращи дейности в сферата на образованието ВО, ще се стреми да осигури финансова устойчивост на резултатите от настоящото проектно предложение.

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048