ПРАТНЬОРИ

Съвместен проект между:

Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Професионална гимназия по механотехника “Проф. Цветан Лазаров” - Пловдив

Гимназия с хуманитарен профил “Св.Св. Кирил и Методий“ – Пловдив

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048