ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1. Управление на проекта

2. Разработване на програма за провеждане на практическите занимания и набавяне на необходимия помощен психологически инструментариум (специализиране тестове и наръчници).

3. Провеждане на предварително обучение.

4. Организация на обучението и наставничеството.

5. Провеждане на практическите занимания.

6. Разпространение, публичност и визуализация на проекта.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048