ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Подобряване качеството на обучението на студентите в специалност “Психология” от ПУ “Паисий Хилендарски”, посредством допълнителна професионална подготовка в реална работна среда.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048