ДЕЙНОСТИ - ЮЛИ

Дейност 1: Управление на проекта

  1. Документиране на изпълнените дейности за периода
  2. Дискусии на екипа на проекта

Дейност 4: Организация на обучението и наставничеството

  1. Научно и методическо ръководство
  2. Индивидуални консултации със студентите

Дейност 5: Провеждане на практическите занимания.

  1. Индивидуални консултации със студенти за изготвяне на окончателен анализ на резултатите от проведените методики.
  2. Проверка и оценяване  на резултатите от проведените методики от студентите.

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  1. Реактуализация на информацията в сайта по проекта.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048