ДЕЙНОСТИ - ЯНУАРИ

Дейност 1: Управление на проекта

  • Работа по документооборота.

Дейност 4: Организация на обучението и наставничество:

  • Разпределение на студентите в 2 групи

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  • Информационна среща – 12.І.2010 г.


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048