ДЕЙНОСТИ - ОКТОМВРИ

Дейност 1: Управление на проекта

 1. Документиране на изпълнените дейности за периода
 2. Дискусии на екипа на проекта

Дейност 4: Организация на обучението и наставничеството

 1. Научно и методическо ръководство по защита на писмени разработки/порфолиа/.
 2. Научно ръководство по подготовка на студентите за участие в научна конференция.

Дейност 5: Провеждане на практическите занимания.

 1. Текущ отчет по оформление на порфолиата.
 2. Проверка на портфолиа.
 3. Провеждане на защита на писмени разработки /портфолиа/.
 4. Провеждане за научна конференция “Детска психология”.

 

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

 1. Реактуализация на информацията в сайта по проекта.
 2. Заключителна пресконференция
 3. Връчване на сертификати на участниците в проекта.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048