ДЕЙНОСТИ - ОКТОМВРИ

Дейност 1: Управление на проекта

  • Сформиране на екипа за управление на проекта
  • Разработване на Правила за работа на екипа за управление на проекта
  • Определяне на критерии за кандидатстване по проекта
  • Дискусии на екипа относно проекта

 

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта
- Изработване на сайт и въвеждане на текуща информация.

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048