ДЕЙНОСТИ - НОЕМВРИ

 

Дейност 1: Управление на проекта

  • Организация на документооборота.
  • Дискусии на екипа на проекта
  • Работа по изготвяне на месечни планове за дейностите по проекта

 

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  • Информационна среща

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048