ДЕЙНОСТИ - МАРТ

Дейност 1:  Управление на проекта

  • Среща за изготвяне и уточняване на месечните планове за дейностите по проекта
  • Документиране на изпълнените дейности за периода

Дейност 2: Разработване на програма за провеждане на практическите занимания и набавяне на необходимия помощен психологически инструментариум /специализирани тестове и наръчници/

  • Изготвяне на индивидуални планове за работа на студентите
  • Подбор на специализиран психологически инструментариум

Дейност 4: Организация на обучението и наставничеството

  • Наблюдение и подпомагане на професионалното  развитие на студентите.
  • Обсъждане на отделните дялове от порфолиото

Дейност 5: Провеждане на практическите занимания.

  • Провеждане на беседи, обсъждания и открити уроци по теми.
  • Провеждане на наблюдение върху поведението на групи от ученици в ежедневното им обкръжение.

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  • Изработване на рекламни материали с цел организация на рекламна дейност.
  • Реактуализация на информацията в сайта по проекта.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048