ДЕЙНОСТИ - МАЙ

Дейност 1: Управление на проекта

  1. Документиране на изпълнените дейности за периода
  2. Дискусии на екипа на проекта

Дейност 4: Организация на обучението и наставничеството

  1. Наблюдение и подпомагане на професионалното развитие на студентите.
  2. Научно и методическо ръководство
  3. Индивидуални консултации със студентите

Дейност 5: Провеждане на практическите занимания.

  1. Провеждане на наблюдение върху поведението на групи от ученици в ежедневното им обкръжение
  2. Текущ отчет на работата по модули от порфолиото.
  3. Провеждане на тестове, събиране на емпирични данни и информация.

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  1. Реактуализация на информацията в сайта по проекта.
Провеждане на срещи с родители на ученици, участници по проекта


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048