ДЕЙНОСТИ - ФЕВРУАРИ

Дейност 1 : Управление на проекта:

  • Дискусии на екипа на проекта;

Дейност 3: Провеждане на предварително обучение:

  • Теоретична подготовка за работа с различните видове психологически инструменти
  • Проведено 30 часово встъпително обучение
  • Обсъждане на индивидуални планове за работа на  60 студента

Дейност 4: Организация на обучението и наставничество.

  • Определяне на изисквания за изготвяне на портфолио.
  • Структуриране на практическите занимания на студентите и съгласуването им с учебните занятия на учениците.
  • Организиране на работата на наставниците със студентите. Наблюдение и подпомагане на професионалното им развитие.
  • Разпределение на студентите, провеждащи практики в П1 и П2 в отделни работни екипи.

Дейност 5: Провеждане на практически занимания:

  • Подготовка за провеждане на тематичните открити уроци.
  • Провеждане на беседи, обсъждания и открити уроци по теми.

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта:
- Планиране  и селекция и на материали за рекламни пособия.

 


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048