ДЕЙНОСТИ - ДЕКЕМВРИ

Дейност 1: Управление на проекта

  • Разглеждане на подадени документи на кандидатите за участие в проекта;
  • Обсъждане и предварителна селекция
  • Подбор на наставници от организациите партньори – Партньор 1 – ПГМТ “Проф. Цветан Лазаров” и Партньор 2 – ГХП “Св.Св.Кирил и Методий”
  • Класиране на кандидатите
  • Дискусии на екипа на проекта

 

Дейност 6 : Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  • Обсъждане на стратегия за публичност и разпространение на проекта


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048