ДЕЙНОСТИ - АПРИЛ

Дейност 1: Управление на проекта

  • Документиране на изпълнените дейности за периода
  • Дискусии на екипа на проекта

Дейност 4: Организация на обучението и наставничеството

  • Наблюдение и подпомагане на професионалното развитие на студентите.
  • Научно и методическо ръководство
  • Индивидуални консултации със студентите

 

Дейност 5: Провеждане на практическите занимания.

  • Провеждане на наблюдение върху поведението на групи от ученици в ежедневното им обкръжение
  • Консултации със студенти по изготвяне на текущия отчет на модулите по портфолиото.

Дейност 6: Разпространение, публичност и визуализация на проекта

  • Афиширане на рекламни материали по проекта.


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048