ПРОЕКТ

“ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ”

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

BG051PO001-3.3.03-0048