КАК ДА УЧАСТВАМЕ

За участие в конкурса може да подадете документи по един от следните два начина:

1. Принтираните документи се подават в кабинет 200 в нова сграда на ПУ.

2. Документите се подават на email psychology.project.pu@gmail.com

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048