СРОКОВЕ

Екипът за управление и организация на проекта обявява

ОТКРИТ КОНКУРС

за подбор на 60 студенти участници в проекта.

Конкурсът се провежда в два кръга:

  • Първи кръг - по документи (попълване на заявление за участие в конкурса – онлайн на сайта на проекта, прикачване на автобиография и мотивационно писмо).
  • Втори кръг – събеседване с комисията.
  •  

    Всеки студент отработва 240 часа в реална работна среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.

    Продължителността на проекта е 12 месеца.

 

Срокът за участие в първия кръг на конкурса за първата група участници е 30.11.2009 г.

Срокът за участие в първия кръг на конкурса за втората група участници е 16.01.2009 г.

Инвестирайте в бъдещето си!

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048