КОНКУРС

Екипът за управление и организация на проекта обявява

ОТКРИТ КОНКУРС

за подбор на 60 студенти участници в проекта.

Конкурсът се провежда в два кръга:

Първи кръг - по документи (виж секция документи).

Втори кръг – събеседване с комисията. Всеки студент отработва 240 часа в реална работна среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.

Продължителността на проекта е 12 месеца

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048