ИЗИСКВАНИЯ

1. Да отговаряте на един от следните критерии:

-   Студент от трети или четвърти курс ОКС бакалавър с много добър успех в специалност психология.

-   Студент ОКС магистър в направление психология.

2. Да изпратите:

-   Заявление за участие.

-   Актуална автобиография.

-   Мотивационно писмо в което да опишете: защо ви интересува този проект, откъде сте научили за него, кои аспекти в проекта поставят предизвикателства към вас и с какво ще допринесете за реализирането му.

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048