ДОКУМЕНТИ

Документите за кандидатстване включват:

1. Заявление за участие в конкурс. (свали ТУК)

2. Автобиография по европейски формат. (свали ТУК)

3. Мотивационно писмо. (свободен текст)

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048