“ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ ПСИХОЛОЗИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ"

Съвместен проект между Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,

Професионална гимназия по механотехника  “Проф. Цветан Лазаров” - Пловдив

и Гимназия с хуманитарен профил “Св.Св. Кирил и Методий“ – Пловдив

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
BG051PO001-3.3.03-0048